طراحی و بهره گیری از دکوراسیون غرب با اینکه در زندگی ایرانی‌ها جایگاه خود را پیدا کرده است، اما که دکوراسیون ایرانی هنوز جایگاه خود را در بین ایرانیان از…